Zápis:  

5. května

Musím se vždy ptát oběma pádovými otázkami!

Dům bez plotu. 2. p. - KOHO, ČEHO

Vidím dům. 4. p. - KOHO, CO

Je to váš dům. 1. p. - KDO, CO

 

29. dubna 

Pády

1. pád - KDO, CO?

2. pád - (bez) KOHO, ČEHO?

3. pád - KOMU, ČEMU?

4. pád - (vidím) KOHO, CO?

5. pád - oslovujeme, voláme

6. pád - (o) KOM, ČEM?

7. pád - (s) KÝM, ČÍM?

 

16. dubna

Číslo

- jednotné - pes, Jana

- množné - psi, domy

+ 5 dvojic z uč. 159/3

 

15. dubna

PODSTATNÁ JMÉNA

- slova ohebná -- mají různé tvary (míč, míči, míčem)

Rod

a) mužský - TEN (papír, dům)

b) ženský - TA (tužka, vrána)

c) střední - TO (dítě, auto)

 

10. dubna

Částice                       9

- často uvozují větu (jsou na začátku)

- vyjádřují přání...

ať, nechť, kéž, kdyby

 

5. dubna

Spojky                        8

- spojují věty nebo slova

a, i, nebo, protože, že...

 

29. března

Citoslovce                  10

- vyjadřují zvuky, pocity a dojmy

bim bam, crrr, krá, ách, au...

 

22. března                  

Číslovky                     4

- vyjadřují počet, pořadí nebo násobek        

KOLIK? dva

KOLIKERY? dvoje 

KOLIKÁTÝ? druhý

KOLIKRÁT? dvakrát

 

 

18. března

Příslovce                     6

- ptáme se na ně:

KDE? doma, vzadu

KDY? včas, ráno

KAM? ven, dolů

JAK? pomalu, tiše

 

11. března

Předložky                      7

- většinou se pojí s podstatnými jmény

před domem, u cesty, za stolem, vedle auta, k tetě, se psem...

---------------------------------------------------------------

8. února

SLOVNÍ DRUHY

Podstatná jména          1

= názvy osob, zvířat a věcí

+ několik příkladů

 

13. února

Slovesa                         5

= co osoba zvíře nebo věc dělá nebo co se s nimi děje

 

18. února

Přídavná jména             2

= vlastnosti osob, zvířat nebo věcí

JAKÝ? JAKÁ? JAKÉ?

KTERÝ? KTERÁ? KTERÉ?

ČÍ?

------------------------

13. listopadu

z uč. 75/3

 

12. listopadu

bydlit

příbuzná sl.             tvary

bydliště                   bydlím 

obydlený                 bydlíte

 

obyvatel

obyvatelstvo          obyvatelé

obyvatelný             obyvateli ... 

-----------------------------------------------------------------

1. října

Větný celek

Věta jednoduchá - Jdu ven.

Souvětí - Prší, prší, jen se leje.

 

2. října

Párové souhlásky uvnitř slov

- pomůžeme si jiným tvarem nebo slovem příbuzným

 

3. října

zoubek - zub

chloupek - chlup

šroubek - šroub

drápek - dráp

sloupek - sloup

 

11. října

Pověste prádlo. (pověsím, visí)

Povězte pohádku.

 

12. října

Vyřešte úkol. (vyřeším)

Vyřežte loďku. (vyřežu)

 

! před, pod, nad, řehtat (řehot), nehty (nehet)

 

16. října

Tvary slov       Slova příbuzná

ryba                 rybář

rybě                 rybník

rybami             porybný

ryby                 rybařit       ...

 

po                  /ryb/         ný

PŘEDPONA    KOŘEN     PŘÍPONA

 

-VOD-     = kořen slova

voda, vodovod, vodník, vodotrysk, povodeň, vodoměrka...

 

24. října

Spisovná čeština

- v učebnicích, slovnících, tisku...

 

Nespisovná čeština

- obecná čeština - v běžné mluvě - ségra, furt ...

- nářečí (hl. na Moravě) - rožnout, erteple ...

 

 

 

---------------------------------------------------------------

6. září

Hlásky vyslovujeme, písmena píšeme nebo tiskneme.

                                HLÁSKY

           SAMOHLÁSKY         SOUHLÁSKY

 

Samohlásky - mohou samy tvořit slabiku

a) krátké - a, e, i/y, o, u

b) dlouhé - á, é, í/ý, ó, ú/ů

c) dvojhlásky - au, eu, ou

 

7. září

u/či/tel/ka, míč, fou/ká

o   o   o     o     o      o     o

 

Ú - na začátku slova - únor, úroda

Ů - uprostřed a na konci slova - půl, domů

 

Souhlásky - netvoří samy slabiku

a) měkké - ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň

b) tvrdé - h, ch, k, r, d, t, n

c) obojetné - b, f, l, m, p, s, v, z

 

10. září

ži/ra/fa, ba/bič/ka

xo xo xo  xo  xox xo

 

Slabiku může také tvořit slabikotvorné R, L.

vlk, spr/cha

14/5 - vybrat 5 slov, opsat, vyznačit slabiky, souhlásky, samohlásky

 

11. září

Synonyma - mají stejný nebo podobný význam

chlapec // hoch, kaluž // louže

 

Antonyma - slova protikladná

den x noc, smutný x veselý

 

12. září

strom - slovo nadřazené

lípa dub smrk - slova podřazená

slova souřadná

 

13. září

Slabiky

dům, koč/ka

k, s, v, z - neslabičné předložky, slabiku netvoří

k ta/bu/li

 

17. září

Vlastní jména

- na začátku velké písmeno

= vlastní jména lidí (Jana), zvířat (Rek), měst (Brno), obcí (Rantířov), hor (Říp), řek (Dyje)

 

19. září

Skupiny bě, pě, vě, mě

bě/žec,     pě/na,    vě/ta,      mě/šec

xxo xox    xxo xo    xxo xo     xxo  xox

 

24. září

Párové souhlásky na konci slov

P/B  sloup (sloupy), zub (zuby)

D/T  led, let

Ď/Ť  loď, paměť

F/V  houf, lev

S/Z  hlas, vůz

Š/Ž  kuš, muž

CH/H duch, dluh

 

26. září

Druhy vět

- oznamovací   .

Dnes prší.

- tázací           ?

Kde jsi?

- rozkazovací    . !

Piš!

- přací             . !

Ať sněží!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

                                         

 


Kontakt

ZŠ Jihlava, E. Rošického - malá budova - 3. C

Evžena Rošického 2, Jihlava

731 680 228 - nové

Mgr. et Mgr. Sylvie Zemanová
třídní učitelka
Jídelna 731 420 003